جوایز مسابقات قرآنی مشکات

جوایز مسابقات قرآنی مشکات بشرح ذیل است:

رشته ترتیل

نفر اول: 20.000.000 ريال
نفر دوم: 15.000.000 ريال
نفر سوم: 10.000.000 ريال

رشته حفظ 10 جزء

نفر اول: 12.500.000 ريال
نفر دوم : 10.000.000 ريال
نفر سوم: 7.500.000 ريال

رشته حفظ 20 جزء

نفر اول: 20.000.000 ريال
نفر دوم: 15.000.000 ريال
نفر سوم: 10.000.000 ريال

رشته حفظ کل قرآن

نفر اول: 30.000.000 ريال
نفر دوم: 25.000.000 ريال
نفر سوم: 20.000.000 ريال